Play Center Play

Hũ Kim Cương Có : 8.379 KC

Trúng MP40 LV7 Thời Gian Tên
Trúng GIF Nhận XM8 Lv7 1 Phút Trước Văn Tài
Nổ Hũ KC Trúng 5.500 KC 12 Phút Trước Nguyễn Thừa
Nhận 5 Mảnh Ghép XM8 18 Phút Trước Trường Công
Trúng 9.999KC 38 Phút Trước Kim Anh
Nhận 3 Mảnh Ghép XM8 39 Phút Trước Hoàng Mỹ